ÁSZF

Jogi nyilatkozat

Általános szerződési feltételek

 

I. SZERZŐDÉS HATÁLYA

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, melyek során a Pfiffer Bútorszalon Kft. ( telephely, értékesítési üzlet: 1134 Budapest, Lehel utca 4/a ) továbbiakban Eladó, a Vevők részére áruértékesítést végez. Jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden, a Pfiffer Bútorszalon Kft-vel jövőben megkötött kereskedelmi ügyletre is.
A Pfiffer Bútorszalon Kft. Általános Szerződési Feltételeinek mindenkori hatályos változata megtekinthető weblapunkon https://pfifferbutorszalon.hu/aszf címen. Itt kerülnek közzétételre az esetleges változtatások is. Jelen szerződési feltételek állandó mellékletét képezik a https://pfifferbutorszalon.hu/aszf linken található fizetési és szállítási feltételek.

II. MEGRENDELÉS

Az Eladó által forgalmazott termékek listája a pfifferbutorszalon.hu oldalain található (a lista nem teljeskörű). A honlapon található termékek és azok árai nem minősülnek ajánlattételnek. Az Eladó által visszaigazolt árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumra és a meghatározott fizetési feltételek teljesülése esetén érvényes. A pfifferbutorszalon.hu oldalon található termékek árai tájékoztató jellegűek és az ÁFA-t tartalmazzák.
Amennyiben az Eladó ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes a Eladó által visszaigazolt árakat kell alkalmazni. A Vevő a megrendelés visszaigazolást minden esetben elektronikus formában, vagy írásban köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli. Vevő megrendelése akkor lép érvénybe, ha azt elektronikusan (emalien), vagy írásban visszaigazolják, illetve befizetésre kerül a rendelési érték 50%-a előlegként.
Egyedi termék rendelése esetén, az eladó(gyártó) az egyedi termék minden gyártásához szükséges paramétert egyeztet a Vevővel. Amennyiben a Eladó(gyártó) nem kap meg minden szükséges információt, vagy kelléket a gyártáshoz, fenntartja a jogot, hogy a gyártás határidejét módosítsa. Az egyedi termékek árazása egyedi ajánlat és egyeztetés után  történik meg.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Eladó a vételárról a mindenkori hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki. Eladó minden értékesítésről Vevő részére készpénzes vagy átutalásos számlát állít ki, melyet postai, távszámlás, vagy emailes úton, megrendeléskor a szalonban vagy a termék szállításakor vagy személyes átadás útján juttat el a Vevő részére. Amennyiben a Vevő a könyvelt postai küldemény formájában megküldött számlát a megrendelésen szereplő címen nem veszi át, azt a postai kézbesítés második megkísérlési napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és a Pfiffer Bútorszalon Kft.-vel szemben a késedelemre hivatkozni nem lehet.
Eladó a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogad el, jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában szereplő összeget a Vevő által elismert nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámla számon történik.A számla teljesülési időpontjának átutalás esetén a Eladó bankszámláján történő jóváírás napja vagy készpénzfizetés esetén a megrendelt áru Vevőnek történő átadásának napja. A termékek a végszámla kiegyenlítéséig az Eladó(gyártó) tulajdonát képezik.

IV. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Eladó a vételár, a szállítási költség és az esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. 1. A Pfiffer Bútorszalon Kft. érdekkörén kívüli, elháríthatatlan külső ok (háború, sztrájk, természeti katasztrófa stb.) -vismajor- által okozott akadályoztatás esetén az Eladó jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.
A megrendelés teljesítése a gyártó gyáregység kapacitásának függvénye. A Gyártó nem vállal felelősséget a gyár kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítés miatt. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről a Vevő visszavonhatatlanul lemond.
Az Eladó (gyártó) előzetes egyeztetés, ajánlat adás után, illetve az ajánlat Vevői oldalról történő elfogadását követően vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását, beépítését. Gyártó vagy megbízottja által történő áruszállítás esetén a Vevő köteles a lerakodáshoz megfelelő rakodótér és tárolási hely, valamint az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. Ezen feltételek be nem tartásáért a Vevő anyagi felelősséggel tartozik, továbbá az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag a Vevőt terhelik.
Amennyiben a Vevő nem kér szállítást, de a megrendelt terméket a Gyártói értesítéstől számított 30 napon belül nem szállítja el a Gyártó telephelyéről, abban az esetben a Gyártó napi nettó 1.000Ft azaz ezer forint tárolási díjat jogosult Vevő részére kiszámlázni.
 
Amennyiben a Vevő kér szállítást, de a gyártási határidőt követő kettő héten belül, a Gyártó által meghatározott időpontban nem tudja fogadni a bútorokat, az alábbiak lépnek érvénybe:
•    A kedvezményes szállítási és beépítési költség (amely minden esetben feltüntetésre kerül az ajánlaton) érvényét veszti és 260 ft/km (de minimum 38 000 ft) + beépítés áron történik a kiszállítás – beépítés
•    Amennyiben a Vevő nem tudja fogadni a bútorokat a gyártási határidőt követő 30 napon belül, abban az esetben a Gyártó napi nettó 1.000Ft azaz ezer forint tárolási díjat jogosult Vevő részére kiszámlázni.
Bútoraink telephelyi átvétel és saját kiszállítás-beépítés esetén is összeszerelt állapotban kerülnek átadásra. Kérjük biztosítsa a bútorok akadálymentes bejutását a végleges helyére. (szűk lépcső forduló, stb.). A bútorok méreteit megtalálja árlistánkon, egyedi bútor esetén az elfogadásra küldött rajzban. Az ágyak lapra szereltek, ez esetben az ágyrács méretével kell számolni. Francia ágyaknál a nyílókeret 2 részre bontható, ennek igényét kérjük megrendeléskor jelezze!
Amennyiben nem biztosított a bútorok akadálymentes bejutása, kérjük a megrendelés előtt jelezze, lehetőség van a bútorok szétszerelt állapotban való szállítására, de ez egyedi kialakítást igényel, mely plusz költséggel járhat, és a megrendelés után nem módosítható!
Ha a bútor biztonságos körülmények között nem vihető a végleges helyére (pl: megközelíthetetlen ingatlan, magas teraszról, ablakból kell bejuttatni a bútort) vagy anyagi kár megelőzése érdekében a Szállító megtagadhatja a beépítést! Ennek anyagi vonzata a Megrendelőt terheli!

V. AZ ELÁLLÁS - VÁLTOZTATÁS

Mivel minden a Pfiffer Bútorszalon Kft. által forgalmazott, megrendelt és gyártott termék megrendelésre készült egyedi darab, így téves rendelés miatt elállásnak helye nincs. Eladó kijelenti, amennyiben az elállás oka nem garanciális-, vagy szavatossági igény, úgy a Vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A Pfiffer Bútorszalon Kft. jogosult a megrendeléstől és a szállítástól kötelezettség nélkül elállni, amennyiben:
a) a Vevő nem teljesíti az irányában fennálló bármely fizetési kötelezettségét, vagy
b) a Vevőről olyan objektív információ jut a birtokába (pl. végrehajtás foganatosítása, csőd- felszámolási eljárás indítása), amely megkérdőjelezi a fizetőképességét. Eladó részéről visszaigazolt Vevői megrendelést követően, a megrendelésen a Vevő már nem változtathat. Eladó a teljesített hibátlanul leszállított termékeket nem veszi vissza olyan indokokra hivatkozva, hogy vevő meggondolta magát, nem fér el a termék, rosszul mérte le a méreteket.

VI. GARANCIA

Jótállási kötelezettségünk minden olyan hibára kiterjed, amelynek oka nem a vásárlás, a terméknek a vásárló részére történő átadása után következett be, kivéve azt a hibát, amelyet a vásárló már az eladáskor ismert, és amelyre árengedményt kapott, illetve amely miatt a termék leértékelt árunak minősült. Eladó az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő gyártói garanciát, illetve szavatosságot vállal. Garanciális kérést kérdést továbbítjuk a móri gyártó felé, lebonyolításában segítünk és közreműködünk. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet]
1. A garanciára való igény csak a számlán feltüntetett bútorokra és csak Magyarországon érvényes.
2. A Gyártó garanciát vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs.
3. A Vevő az áru átvételekor köteles mennyiségi és minőségi vizsgálatot végezni. Az észlelt mennyiségi illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni a gyártó képviselőjének , melynek tartalmaznia kell a hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét.
4. A jegyzőkönyvet mindkét félnek alá kell írni.
5. Utólagos reklamációt az átvétel időpontja előtti hibákról jegyzőkönyv nélkül Gyártó nem fogad el. A Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik a vevőnek jelezni kell a beépítés elött és közben is. Amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.
6. A Gyártó nem vállal felelősséget azokért a garanciális hibákért, amelyek a termék átvételekor, annak átvizsgálásakor megállapítható lett volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul a Eladónak/Gyártónak.
7. Amennyiben a Vevő nem a Gyártó általi szállítást választotta (Megrendelő szállítja, futárszolgálattal történő szállítás), abban az esetben a Gyártó nem vállal felelősséget a szállítás során keletkezett károkért.
8. Amennyiben a Vevő nem vett igénybe szállítási és beépítési szolgáltatást a Gyártótól, futárszolgálattal, vagy saját elszállítással rendelte a terméket, a hibás termék Gyártóhoz való visszajuttatásáról a Vevőnek kell gondoskodni.
9. A jótállás időtartama Bútor rendelés esetén: a Gyártó által gyártott termékre 6 év. A nem Gyártó által szállított-beépített termékek esetében 3 év. A Gyártó által forgalmazott termékek (matrac, beépülő vasalatok) esetében 2 év.
10. A jótállás időtartama Bútorajtó és a hozzá tartozó kiegészítő rendelések esetén: 3 év

ANYAGMINŐSÉG
 
•         Tűgöcs (csomó) megengedett értékei: 0,2m2-en maximum két darab 3mm átmérőjű lehet. Csak ezt meghaladó göcsök esetén fogadunk el garanciális igényt. (A vad "csomós" anyagú felületekre nem vonatkozik.)
•         Vetemedés mértéke 1000mm belül 2mm-ig megengedett.
•         Vad tölgy, Vad feketedió anyagok esetében az anyag mozgásának következtében a javítóanyag megrepedhet, a felület egyenetlenné válhat
A Garancia érvényesítésének feltételei:
•         Esztétikai hiba esetén min. 2db fotó készítése, (1db 30cm távolságból és 1db a teljes termékről)
•         Hanghatással járó hiba esetén videó készítése, a hibajelenség előidézésével
•         Garanciális igény bejelentése az info@pfifferbutor.hu email címre a hiba rövid leírásával, mellékelt fotókkal, videóval, és a Számla másolattal.
A Gyártó vállalja, hogy amennyiben minden szükséges információ rendelkezésre áll 8 de legfeljebb 12 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a Vevővel, és megoldási javaslattal áll elő.
Nem vonatkozik a jótállás az alábbi esetekre:
 
1.     Számla másolat hiányában.
2.     Ha a hiba káresemény következménye.
3.     Ha a terméken a Vevő vagy idegen személy átalakítást, javítást végzett.
4.     A felületkezelés nélkül rendelt termékekre.
5.     Ha nem a gyártó szereli a bútort, valamint nem szakszerűen végzik a beállításokat
6.     A Számlán feltüntetett olyan hibákra, amelyre a vásárló árengedményt kapott.
7.     Használati és Kezelési útmutatóban leírtaktól való eltérés esetén (rendellenes használat, tisztítás, karbantartás elmaradása)
8.     A tömörfa bútorajtók esetén elegendő rést hagyunk a filung és a keret között, ami tökéletes mozgást biztosít a fa számára, de csak 7-10%-os fa nedvességtartalom mellett, ami a lakóhelyiségek levegőjének páratartalmában (szobaszáraz állapot = 40-58% közötti érték) elfogadható. Magasabb vagy alacsonyabb nedvességtartalom esetén a tömörfa alkatrészek a dagadás vagy száradás következtében elváltoznak. Magasabb nedvességtartalmat érhet el a tömörfa alkatrész például egy használaton kívüli nem szellőztetett lakásban, vagy új építésű-felújított lakásban. Ebben az esetben a tömörfa alkatrész nedvességtartalma elérheti a 12-20%-ot is. Az ebből adódó problémákat és hibákat nem tekintjük garanciális problémának!
9.     A rajzolati és színbeli eltérések természetes tulajdonságai a faanyagoknak. A faanyag lehet egyenes és fodros szálú. Egészséges állapotú bélsugár, szíjács, álgeszt megengedett, továbbá az anyag lehet tükrös, rosthullámos, zárványos, ággöcsös, tűgöcsös, kéreg benövéses. Ezen tulajdonságú anyagok használatát a felületkezelés jellege szabályozza.
10.   Utánrendelésnél, nem tudjuk biztosítani az eredeti rendeléskori színt, mivel a faanyag természetéből adódóan a környezeti hatásoktól változik (világosodik, sötétedik). Az utángyártott termék a mindenkor aktuális gyártási technológiával készül.
11.  Ágyneműtartós ágyak esetében a matrac súlya maximum 42kg lehet, amennyiben nehezebb, dupla vasalat, vagy motoros nyitású ágyrács szükséges, mely feláras, és a gyártás indítása előtt szükséges jelezni az igényt. A gyártás indításához elengedhetetlen információ a matrac súlya, melyhez a gyártó határozza meg a gázrugó erősségét, az ágy méretétől és a matrac súlyától függően.
Az utánrendeléshez szükséges információk, minták:
•       Vevői egyértelmű jelzés az utánrendelésről és korábbi rendelés szám megadás
•       Az előző rendelésből minta eljuttatása a gyártó részére
12.  A faanyag színváltozása (sötétedik-világosodik) „érik” nem hiba, hanem egy természetes folyamat, környezeti hatás ami a termék minőségét nem befolyásolja.
13.  Kiadványainkon, weboldalunkon, közösségi portálainkon megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a szín-struktúra a valóságban eltérő lehet!
 
 
A jótállásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a 151 / 2003. / IX.22./ Korm.Sz. rendelet szabályozza az alábbiak szerint:
 
A vásárló választása szerint:
-       Díjmentes kijavítást vagy megfelelő árleszállítást kérhet. Ha a vásárló javítást kér, a javítást a hiba bejelentésétől számított lehetőleg 15 napon belül a vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folyamán a bútor értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan bútorhoz képest nem csökken.
-       Ha a termék nem javítható, a Vevő kérheti a termék cseréjét.
 
Szakvélemény beszerzésének helye abban az esetben van, ha a hiba jellegének, a javítás minőségének megítélésében a Vásárló és a Forgalmazó között véleményeltérés merül fel. A jótállás csak a vásárlástól számított 2 éves időtartamra vonatkozik. A jótállási igényt a forgalmazónál kell bejelenteni. A minőségi kifogás intézéséért a Forgalmazó a felelős – tehát az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztónak eladta.
A jótállás lényege, hogy a vásárlás hibátlan teljesítéséért a Vásárlóval szemben a jótállásra kötelezett (a Forgalmazó) felel és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A bizonyítás elmulasztása vagy a sikertelen bizonyítás következménye az, hogy a bíróság a perlő Vevő igényének ad helyt és marasztalja el ítéletében az Eladót.
Amennyiben a forgalmazó azért kerül helytállási kötelezettséget jelentő helyzetbe a vásárlóval szemben, mert az előző kötelezett, pl: a Gyártó hibásan teljesített, akkor a Ptk. 311§ rendelkezései alapján a Forgalmazó követelheti az előző kötelezettől a vásárlói igények kielégítését, feltéve, hogy a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett. Mindez a vásárló igényének kielégítésétől számított 60 napos elévülési határidő alatt érvényesíthető.

VII. SZERZŐI JOGOK

A Pfiffer Bútorszalon Kft. https://pfifferbutorszalon.hu weboldalai és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalakon megjelenített tartalo, képek, szövegek egészét, vagy annak részeit kizárólag a Pfiffer Bútorszalon Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.
A weboldalainkon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, kép, video vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. Pfiffer Bútorszalon Kft nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek esetleg a weboldalak használatával kapcsolatosak vagy a weboldalak használatával használatra képtelen állapotából származnak, vagy a weboldalak nem megfelelő működéséből, esetleg hibájából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból vonalhibából vagy internetes kiesésből keletkeznek.
Információ
weboldalainkat folyamatosan fejlesztjük, frissítjük, ezért az ott megjelenő képek tartalmak tájékoztatásúl szolgálnak, oldalunkon webáruház nem üzemel. A Pfiffer Bútorszalon Kft. weboldalain megjelenő adatok és információk tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalmát folyamatosan frissítjük, ennek ellenére sem tudunk felelősséget vállalni az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetére, illetve az illetéktelen hozzáférésekből illetve nem megfelelő működéséből eredő károkért. A Pfiffer Bútorszalon Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkezett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Pfiffer Bútorszalon Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a weboldalon található információkat.

A szerzői jogokról bővebben itt olvashat: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerz%C5%91i_jog

VIII. EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései, vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, (akár jogszabályi, akár a körülmények jelentős változása folytán) vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének.
Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy jelen pont szellemében kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak az Eladó írásos jóváhagyásával ruházhatóak át. A Vevő és Eladó köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni kell.
A Vevő és az Eladó köteles az egymás tevékenységéről szerzett információkat üzleti titokként kezelni. A Vevő és az Eladó az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtérítenie. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás. A Vevő és az Eladó köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely a Pfiffer Bútorszalon Kft. weboldalain szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja.
A fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. A fizetési határidő lejáratát követően az Eladó jogosult a jelen számla ki nem egyenlítéséből eredő követelést nyilvánosságra hozni és e követelést eladásra felkínálni. Amennyiben a felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, a felek közös akarattal hatáskörtől függően a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Eladó jelen Általános Szállítási Feltételeket egyoldalúan módosíthatja. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

IX. ÚTMUTATÓ BÚTOROKHOZ ÉS BÚTORAJTÓKHOZ

Elektromos alkatrészek:
Elektromos tartozékokat gyári csomagolásban szállítjuk, bekötését csak képzett szakember végezheti. A meghibásodott elektromos alkatrészeket kizárólag a gyárival megegyező paraméterű termékre szabad cserélni. Az elektromos alkatrészeket letakarni, zárt helyre nem szabad tenni! Az ebből eredő problémákért felelősséget a Gyártó nem vállal.
 
Bútorok biztonsági rögzítése:
Súlyos balesetet okozhat, ha a bútorok nem megfelelően vannak rögzítve. A termékekhez mellékelt rögzítő elemek kizárólag porotherm téglából, falazótéglából vagy betonból készült falakhoz használhatók. Egyéb faltípusok esetén (ytong, gipszkarton stb.) speciális rögzítő elemek szükségesek, melyet a Vevőnek kell biztosítani. Az ebből következő káreseményekért a Gyártó nem vállal felelősséget.
 
Ápolás, tisztítás:
A bútort tiszta, enyhén nedves száraz törlőronggyal törölje le! Kerülje a Méhviasz tartalmú, alkoholos vagy oldószeres tisztítószereket, mert ezek súlyos károkat okozhatnak!
 
Karbantartás:
•         Szekrények, komódok: Időnként szükség lehet a bútorok kivetőpántjait – fiókjait beállítani
•         Ágyak: Az ágyneműtartós ágyak vasalatainak csuklópontjait érdemes 2 évente műszer olajozni.
•         Matrac: Évente legalább 2 alkalommal meg kellfordítani, ezzel csökkenthető az eldeformálódás és meghosszabbítható a matrac élettartama. A fekvőbetétvédő könnyen leszedhető, érdemes évente többször tisztítani, főleg ha porallergiája van. Kerülje az ágytakaró használatát, a reggeli beágyazás nem kedvez, mert az éjszaka során az izzadtság és pára által keletkezett nedvesség nem tud távozni a matracból.

X. SPECIÁLIS TERMÉKEK LEÍRÁSA

A fegyverszekrényre az alábbi 253/2004. (VIII. 31.) kormányrendelet vonatkozik:
A rendelet nem tartalmaz a fegyverszekrény anyagára vonatkozó korlátozást. A kitétel kizárólag, a számottevő külső erőhatásnak ellenálló anyag és a biztonsági zár megléte. Tehát lehet fából és biztonsági fóliával ellátott üvegből is.
A lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolása:
253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről „42. §133 (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában
a) a lőfegyvert a tartására jogosult személy által állandóan lakott vagy rendszeresen, illetve alkalmanként visszatérő módon látogatott lakásban - szervezet esetén őrzött, vagy riasztó berendezéssel védett épületben - ürített állapotban, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni,
b) rövid lőfegyvert az a) pontban meghatározott egyéb feltételek betartása mellett, falhoz, padlóhoz vagy szekrényhez rögzített, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban is lehet tárolni,
c) a lőszert a lőfegyvertől elkülönítve, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy falhoz, padlóhoz, szekrényhez rögzített, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott dobozban, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni.”

 

jogi kép