ÁSZF

Jogi nyilatkozat

Általános szerződési feltételek

 

I. SZERZŐDÉS HATÁLYA

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, melyek során a Pfiffer Bútorszalon Kft. ( telephely, értékesítési üzlet: 1134 Budapest, Lehel utca 4/a ) továbbiakban Eladó, a Vevők részére áruértékesítést végez. Jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden, a Pfiffer Bútorszalon Kft-vel jövőben megkötött kereskedelmi ügyletre is.
A Pfiffer Bútorszalon Kft. Általános Szerződési Feltételeinek mindenkori hatályos változata megtekinthető weblapunkon https://pfifferbutorszalon.hu/aszf címen. Itt kerülnek közzétételre az esetleges változtatások is. Jelen szerződési feltételek állandó mellékletét képezik a https://pfifferbutorszalon.hu/aszf linken található fizetési és szállítási feltételek.

II. MEGRENDELÉS

Az Eladó által forgalmazott termékek listája a pfifferbutorszalon.hu oldalain található (a lista nem teljeskörű). A honlapon található termékek és azok árai nem minősülnek ajánlattételnek. Az Eladó által visszaigazolt árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumra és a meghatározott fizetési feltételek teljesülése esetén érvényes. A pfifferbutorszalon.hu oldalon található termékek árai tájékoztató jellegűek és az ÁFA-t tartalmazzák.
Amennyiben az Eladó ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes a Eladó által visszaigazolt árakat kell alkalmazni. A Vevő a megrendelés visszaigazolást minden esetben elektronikus formában, vagy írásban köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli. Vevő megrendelése akkor lép érvénybe, ha azt elektronikusan (emalien), vagy írásban visszaigazolják.
Az Eladó előzetes egyeztetés, ajánlat adás után, illetve az ajánlat Vevői oldalról történő elfogadását követően vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállításának lebonyolítását, igény szerinti beépítését. ( móri gyártó üzem közreműködésével) . Eladó vagy megbízottja által történő áruszállítás esetén a Vevő köteles a lerakodáshoz megfelelő rakodótér és tárolási hely, valamint az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. Ezen feltételek be nem tartásáért a Vevő anyagi felelősséggel tartozik, továbbá az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag a Vevőt terhelik. Amennyiben a Vevő nem kér szállítást, a megrendelt terméket a móri gyártói telephelyről kell elszállítania. Az elkészült termékekről minden esetben tájékoztatjuk a vevőt.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Eladó minden értékesítésről Vevő részére készpénzes vagy átutalásos számlát állít ki, melyet postai úton, megrendeléskor a szalonban vagy a termék szállításakor, személyes átadás útján juttat el a Vevő részére. Amennyiben a Vevő a könyvelt postai küldemény formájában megküldött számlát a megrendelésen szereplő címen nem veszi át, azt a postai kézbesítés második megkísérlési napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és a Pfiffer Bútorszalon Kft.-vel szemben a késedelemre hivatkozni nem lehet.
Eladó a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogad el, jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában szereplő összeget a Vevő által elismert nem vitatott követelésként tartjuk nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámla számon történik.A számla teljesülési időpontjának átutalás esetén a Eladó bankszámláján történő jóváírás napja vagy készpénzfizetés esetén a megrendelt áru Vevőnek történő átadásának napja. Eladó a vételárról a mindenkori hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlát állít ki.

IV. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Eladó a vételár, a szállítási költség és az esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. 1. A Pfiffer Bútorszalon Kft. érdekkörén kívüli, elháríthatatlan külső ok (háború, sztrájk, természeti katasztrófa stb.) -vismajor- által okozott akadályoztatás esetén az Eladó jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.
A megrendelés teljesítése a móri gyártó gyáregység kapacitásának függvénye. A Gyártó nem vállal felelősséget a gyár kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítés miatt. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről a Vevő visszavonhatatlanul lemond.

V. AZ ELÁLLÁS - VÁLTOZTATÁS

Mivel minden a Pfiffer Bútorszalon Kft. által megrendelt és gyártott termék megrendelésre készült egyedi darab, így téves rendelés miatt elállásnak helye nincs. Eladó kijelenti, amennyiben az elállás oka nem garanciális-, vagy szavatossági igény, úgy a Vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A Pfiffer Bútorszalon Kft. jogosult a megrendeléstől és a szállítástól kötelezettség nélkül elállni, amennyiben: a) a Vevő nem teljesíti az irányában fennálló bármely fizetési kötelezettségét, vagy b) a Vevőről olyan objektív információ jut a birtokába (pl. végrehajtás foganatosítása, csőd- felszámolási eljárás indítása), amely megkérdőjelezi a fizetőképességét. Eladó részéről visszaigazolt Vevői megrendelést követően, a megrendelésen a Vevő már nem változtathat. Eladó a teljesített hibátlanul leszállított termékeket nem veszi vissza olyan indokokra hivatkozva, hogy vevő meggondolta magát, nem fér el a termék, rosszul mérte le a méreteket.

VI. GARANCIA

Eladó az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő gyártói garanciát, illetve szavatosságot vállal. Garanciális kérést kérdést továbbítjuk a móri gyártó felé, lebonyolításában segítünk és közreműködünk. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet] 1. A garanciára való igény csak a számlán feltüntetett bútorokra és csak Magyarországon érvényes. 2. A Gyártó garanciát vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. 3. A Vevő az áru átvételekor köteles mennyiségi és minőségi vizsgálatot végezni. Az észlelt mennyiségi illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni a gyártó képviselőjének , melynek tartalmaznia kell a hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. 4. A jegyzőkönyvet mindkét félnek alá kell írni. 5. Utólagos reklamációt az átvétel időpontja előtti hibákról jegyzőkönyv nélkül Gyártó nem fogad el. A Vevő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik a vevőnek jelezni kell a beépítés elött és közben is. Amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli. 6. A Gyártó nem vállal felelősséget azokért a garanciális hibákért, amelyek a termék átvételekor, annak átvizsgálásakor megállapítható lett volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul a Eladónak/Gyártónak.

VII. SZERZŐI JOGOK

A Pfiffer Bútorszalon Kft. https://pfifferbutorszalon.hu weboldalai és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalakon megjelenített tartalo, képek, szövegek egészét, vagy annak részeit kizárólag a Pfiffer Bútorszalon Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.
A weboldalainkon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, kép, video vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. Pfiffer Bútorszalon Kft nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek esetleg a weboldalak használatával kapcsolatosak vagy a weboldalak használatával használatra képtelen állapotából származnak, vagy a weboldalak nem megfelelő működéséből, esetleg hibájából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból vonalhibából vagy internetes kiesésből keletkeznek.
Információ
weboldalainkat folyamatosan fejlesztjük, frissítjük, ezért az ott megjelenő képek tartalmak tájékoztatásúl szolgálnak, oldalunkon webáruház nem üzemel. A Pfiffer Bútorszalon Kft. weboldalain megjelenő adatok és információk tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalmát folyamatosan frissítjük, ennek ellenére sem tudunk felelősséget vállalni az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetére, illetve az illetéktelen hozzáférésekből illetve nem megfelelő működéséből eredő károkért. A Pfiffer Bútorszalon Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkezett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Pfiffer Bútorszalon Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a weboldalon található információkat.

A szerzői jogokról bővebben itt olvashat: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerz%C5%91i_jog

VIII. EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései, vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, (akár jogszabályi, akár a körülmények jelentős változása folytán) vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének.
Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy jelen pont szellemében kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak az Eladó írásos jóváhagyásával ruházhatóak át. A Vevő és Eladó köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni kell.
A Vevő és az Eladó köteles az egymás tevékenységéről szerzett információkat üzleti titokként kezelni. A Vevő és az Eladó az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtérítenie. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás. A Vevő és az Eladó köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely a Pfiffer Bútorszalon Kft. weboldalain szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja.
A fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. A fizetési határidő lejáratát követően az Eladó jogosult a jelen számla ki nem egyenlítéséből eredő követelést nyilvánosságra hozni és e követelést eladásra felkínálni. Amennyiben a felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, a felek közös akarattal hatáskörtől függően a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Eladó jelen Általános Szállítási Feltételeket egyoldalúan módosíthatja. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

jogi kép